RobertD7723

ConditionZero

This study is a proof of concept analysis of situations that can lead to divide with zero or divide by zero conditions. Such situations can lead to mathematical errors, and can increase the potential for false alerts.

One common formula that is prone to this situation is:

pct=(high-close)/( high-low )

This is used to calculate percentage change of a candlestick .

Common outcomes are 0/0, 0/x, x/0, where x is a non zero value.

Visualizing this situation allows for more robust script development and deployment.

There are no user configurations.

Please support and donate to this worthy cause:

https://fundrazr.com/LeslieTromblyTrust
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?