shawnteoh

MA Emperor insiliconot Strategy

shawnteoh Cập nhật   
Converted EmperorBTC's EMA crossover indicator for easy backtesting and added ability to:
  • Specify time period for backtesting
  • Specify order quantity
  • Toggle original indicators (default off)

Quoting EmperorBTC:
Entry is to be made when the
1. Cross over gives a P(Positive Sign) and the candle completely closes above the cross-over
2. When the Heikin Ashi turns green and the next green HA candle goes above the previous green HA candle.
3. The price should be at-least above the 0.236 Level from the Swing high.

Kindly note that the strategy only attempts to do check number 1, where it ensures the entry opens above the cross-over.
Phát hành các Ghi chú:
Updated to Pine Script v4 and implemented more checks before buying/selling:
  • Candle closes above / below the cross
  • Candle closes above 0.236 Fib / below 0.764 Fib from the most recent swing high / swing low
  • Next Heikin Ashi candle is green / red
Phát hành các Ghi chú:
Updated formula for pivot points
Phát hành các Ghi chú:
Missed out a line to comment out for alert
Phát hành các Ghi chú:
  • Simplified backtest range input
  • Alternate background color for signals instead of using floating shapes
  • Remove order quantity input, can be done via TradingView's in-built strategy properties which are much more robust
Phát hành các Ghi chú:
Left the old floating shapes commented out in case anyone prefers them
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?