Fontiramisu

Wick-off Check Moving Average [Misu]

This Indicator shows a wick-off check pattern applied to a moving average. 
This pattern appears when a candle opens below the moving average and closes above it, or when it opens above a moving average and closes below it. This causes a wick to go through the moving average: a wick-off check moving average. 


Usages:
This indicator detects small pullbacks in a trend. This is mainly used for trading continuation strategies. 
It can also be used to validate a resistance or support level .

Features:
> Average Wick Validation: You can validate a wick-off check pattern depending on the average wick size. This is configured with parameters "Lenght Avg Wick Validation" and "Factor Wick Validation". 
> Trend Validation: A trend is taken into account when detecting a "continuation pattern". A trend is validated if X candles close above (up trend) or under (down trend) the moving average. This "X" is defined by "Length Bar - Trend Validation" parameter. 
> Buy and Sell: Labels are showing wick-of check patterns but can be interpreted as a buy & sell signal. 
> Multi Moving Average.
> Alerts.

Parameters:
Method Multi MA: The method for calculating the moving average. 
Multi MA Length: The length used to calculate the moving average. 
Length Bar - Trend Validation: Define the number of bar needed to validate a trend. When price is above the MA, trend is up. When price is under MA, trend is down.
Wickoff Mode: Mode used to detect Wickoff check pattern.
> continuation pattern: only shows wick-off check pattern in a confirmed trend.
> no trend in progress: only shows wick-off check pattern in a not confirmed trend.
> both: shows both.
Lenght Avg Wick Validation: Lenght used to calculate the average wick size.
Factor Wick Validation: Factor used to validate the length of a wick when a wick-off check is detected.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?