KushC

Dashed Line Moving Averages

Here's a simple script which i concocted using ideas from various authors with the goal of creating a slightly better Moving Average dashed line script imo...I think i managed to do just that and a bit more.. =)

Features:
- Contains one of each VWMA SMA EMA . You can set the input length.
- Ability to set spacing between characters of the plotted moving average line
- Horizontal offset of the moving average lines (just in case)
- Can add any fancy characters that suits your taste e.g ( . , _ , -, !, *, rocket, lava, etc) to the moving average
- If you duplicate the script and modify the "Size" parameter of the plotchar() function's variables with the choices provided in the commented-out code; you can have some fun!


This script is for entertainment & educational purposes only.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?