Đường Trung bình trượt gia quyền khối lượng (VWMA)

Đường Trung bình trượt gia quyền khối lượng (VWMA)

Đường Trung bình trượt gia quyền Khối lượng (VWMA) nhấn mạnh khối lượng bằng cách cân nhắc giá dựa trên số lượng các hoạt động giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Người dùng có thể thiết lập chiều dài, nguồn và giá trị bù. Giá của các hoạt động giao dịch lớn có ảnh hưởng nhiều hơn giá của hoạt động giao dịch thấp. Trong những khoảng thời gian có khối lượng giao dịch thị trường thấp, SMA và VWMA có giá trị gần nhau. Chỉ báo này có thể được sử dụng để xác định và giao dịch theo xu hướng. Giá vượt qua ngưỡng có thể chỉ ra một sự thay đổi xu hướng. VWMA thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu và kỹ thuật phân tích khác.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
7
1
2
...
7