twingall

Williams % Range overlay mini plot

twingall Cập nhật   
Plots Williams Percent Range over bought/oversold indicator as a small overlay in top right corner.
De-clutter chart when all you're interested in is the real-time W%R to 'give permission' to enter a trade.
i.e. to remove the Williams %R lower pane from the above chart completely.

~~User Inputs~~
~W%R length
~Number of bars to show (default is last 6 bars)
~Plot offset (horizontal position of the plot; can be negative)
~Line color and thickness
~Show/hide plot title

~~tips~~
~in line 26, edit the multiplier (3*), to compress/expand the vertical size of the plot
Phát hành các Ghi chú:
Added multi-timeframe support: Choose two higher timeframes to plot adjacent to the current timeframe plot
Phát hành các Ghi chú:
fixed spacing issue
Phát hành các Ghi chú:
option to show HTF or only show single plot (current timeframe)
Phát hành các Ghi chú:
cleaned up formatting options to allow for minimalist view
Phát hành các Ghi chú:
-Added Filter conditions for Overbought/Oversold: 1 timeframe, 2 timeframes or all 3 timeframes in agreement. Highlight candle bodies and/or background when this occurs.
-Added -80 and -20 reference lines

(note: bgcolor and barcolor are the only options for highlighting, since label, plotchar, plotshape all mess up the scaling of the miniplot)

Demo of Filter condition: triple timeframe agreement Overbought W%R
Phát hành các Ghi chú:
-update chart
Phát hành các Ghi chú:
-update comments
Phát hành các Ghi chú:
-update chart

You can buy me a coffee here...

PayPal.Me/twingall
BTC: 3JrhUwNRnKyqhaa1n1AXKeAubNeEFoch6S
ETH erc20: 0x4b0400B1c18503529ab69611e82a934DDe4Ab038
ETH bep20: 0x1F0f03F184079bb1085F8C9dF3a8191C9f5869B3
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?