xsfera

Fair Price [XSfera]

The indicator allows you to quickly compare business growth rates (by default, earnings per share, EPS) and stock prices to determine overbought or undervalued.

The financial parameter as a percentage fits together several years ago, by default 5, and displays the dynamics. To date, it allows you to see how much the price is higher or lower than fair. The lag in the share price from the growth rate of the business is often called the margin of safety, which makes it safer to invest. Of course, this does not mean that the market will quickly return to a fair course, the market can live its life for a long time.

It is important that the dynamics will be incorrect if the financial parameter at the beginning of the docking is negative, for example, as in TSLA and not very correct in the case of a low base, i.e. when the company only went into profit 5 years ago.

Индикатор позволяет быстро сравнить темпы роста бизнеса (по-умолчанию прибыль на акцию, EPS ) и цены акции, для определения перекупленности или недооценки.

Финансовый параметр в процентном соотношении стыкуется несколько лет назад, по-умолчанию 5, и отображает динамику. На сегодняшний день позволяет увидеть насколько цена выше или ниже справедливой. Отставание цены акции от темпов роста бизнеса, часто называют маржой безопастности, которая позволяет безопаснее инвестировать. Само собой это не значит что рынок быстро вернется в справедливое русло, рынок может долгое время жить своей жизнью.

Важно что динамика будет неверной если финансовый параметр на начало стыковки будет отрицательным, например как в TSLA и не очень корректным в случае низкой базы, т.е. когда компания только только 5 лет назад вышла в прибыль.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?