twingall

ATR based Stop and Take-Profit levels in realtime

twingall Cập nhật   
Little tool to quickly identify stops and take-profit levels based on Average True Range. User can change ATR multipiers, as well as the ATR length used. Green and red lines show these levels; plot is visible over last 8 bars only to reduce clutter. Label showing the current ATR, up above the last bar
Phát hành các Ghi chú:
-Added Dynamic Boxes. When you add indicator to chart; click on chart to set an 'Entry start' time. Thereafter you can slide this vertical blue dotted line as you like, or input current time/date.
-Dynamic RR box based off realtime bar (repainting) or previous bar (no repainting): toggle choice.
-User can toggle on/off long/short; as well as the original TP/SL lines and ATR label.
Phát hành các Ghi chú:
-update cover chart; code comments
Phát hành các Ghi chú:
-fixed vertical line issue
Phát hành các Ghi chú:
-minor fix vertical line
Phát hành các Ghi chú:
-minor fix
Phát hành các Ghi chú:
-added tooltips

You can buy me a coffee here...

PayPal.Me/twingall
BTC: 3JrhUwNRnKyqhaa1n1AXKeAubNeEFoch6S
ETH erc20: 0x4b0400B1c18503529ab69611e82a934DDe4Ab038
ETH bep20: 0x1F0f03F184079bb1085F8C9dF3a8191C9f5869B3
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?