aaronmefford

Weekly Opening GAP

aaronmefford Cập nhật   
This indicator will plot the weekly opening gap on the chart. The gap will be carried forward until it is closed or the max line count is reached. Additionally the 1/4 levels inside the gap are plotted on the chart as weekly gaps can be large.

The weekly opening gap levels can act as targets and rejection points.

Optionally the script can also carry forward the top and bottom lines of the weekly opening gap for up to the 10 prior gaps. These lines are not removed when the gap is closed.
Phát hành các Ghi chú:
Hid the weekly values from the status line.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?