Biểu đồ theo Tuần

Biểu đồ theo Tuần

Biểu đồ theo tuần biểu thị loạt các điểm dữ liệu trong đó mỗi điểm dữ liệu bao gồm thay đổi giá cho từng tuần giao dịch.
Loại biểu đồ này đã được các nhà giao dịch sử dụng lâu nay và thường được áp dụng để giao dịch dài hạn.
Hiển thị thêm Script
1
2345
1
2
...
5