Biểu đồ hàng tuần

Biểu đồ hàng tuần

Biểu đồ hàng tuần đại diện cho một loạt các điểm dữ liệu, trong đó mỗi điểm dữ liệu bao gồm chuyển động giá cho một tuần giao dịch.
Loại biểu đồ này đã được các trader sử dụng trong một thời gian dài và thường áp dụng đối với giao dịch dài hạn.
Hiển thị thêm Script