ProfitProgrammers

Momentum Trader

This study combines two versatile momentum indicators :
Chande Momentum Oscillator:
-Measures trend strength, with higher absolute values meaning greater strength.
-Also tracks divergence. When price increases, but is not accompanied by an increase in Chande Momentum Oscillator values, it signifies bearish divergence and a reversal is likely to follow.
-Shown as the teal and pink histogram.

Percentage Price Oscillator:
-Similar to the MACD, except that it expresses the difference between the two moving averages in terms of a percentage. This makes it a little easier to visualize.
-PPO values greater than zero indicate an uptrend, as that means the fast EMA is greater than the slow (and vice versa).

Entry and Exit Conditions:
Enter When:
1) Chande Momentum crosses over zero from negative to positive territory. AND
2) It has been less than 3 bars since Chande Momentum was less than the lower green line. AND
3) Chande Momentum is rising(positive slope).

Exit When:
1) Chande Momentum is greater than the upper line. AND
2) It has been less than 6 bars since the PPO value was greater than the upper bound. AND
3) PPO is less than 5 (meaning the difference between the two EMA's is less than 5%). AND
4)PPO has a negative slope.


This study comes with alert conditions for long entries and exits.

~Happy Trading~


-Profit Programmers
www.profitprogrammer.com
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?