bradandthedog

Bitstamp BTC Horizontal 200 Week SMA

small change to my horizontal 200 week SMA script.
Plots the latest 200 week SMA value from Bitstamp BTCUSD on the chart. I use it for the Bitmex chart, as Bitmex doesn't have enough history for a 200 week moving average.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận