gokhanpirnal

GP - Long Short Scanner

This script is made to predict the point at which price-time charts will rise or fall. The script was inspired by the RSI and TSI formulas. The formula is simply; Calculates the RSI and TSI values ​​of open, high, low and close. Calculated values ​​are converted to an array. The maximum and minimum values ​​in the array are taken for the candles included in the calculation. These values ​​calculate the time when the "Long" label will be seen on the chart of the candle that will increase the price. At the same time, it calculates the time when the "Short" label will appear on the chart of the candle that will decrease the price. Although these calculations are not precise; Seeing the “Long” label means that the price will rise at that candle, and seeing the “Short” label means that the price will decrease at that candle. The “Long”, “Short” tags from this script alone should not be used to determine the direction of the price. It can be used on all price-time charts.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?