RexDogActual

Weekly/Daily Cross & Bias Confirmation

RexDogActual Cập nhật   
This indicator plots the weekly and daily open in addition to a current close price line.

It also signals when price closes above or below the daily and weekly opens.

Also, the bull/bear bias is painted on this indicator as well.

  • Black is the weekly open
  • Silver is the daily open
  • Weekly is default black arrows. Up is going above open, down is going below
  • Daily is default aqua arrows. Up is going above, down is going below
Phát hành các Ghi chú:
Added the following (all plots can be edited and turned off/on in settings).

  • Daily close
  • Daily High
  • Daily Low
Phát hành các Ghi chú:
Added alerts. Now you can can setup alerts for daily and weekly open crosses.

To use these alerts in the alert window select "close price" as the value and in the alert section select one of the options:

Example: Move Above Weekly Open

This will fire alert if price closes above weekly open.

Keep in mind if you want to set alerts for all crosses you have set each one individually for each security you want alert for. These alerts are specific to chart.

Get the best... join my Discord: discord.gg/WgjsxVz
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?