capissimo

Bollinger Bands Signals

Description:
This indicator works well in trendy markets on long runs and in mean-reverting markets, at almost any timeframe.
That said, higher timeframes are much preferred for their intrinsic ability to cut out noise. The example chart is in 3H TF.
Be mindful, the script shows somewhat erratic jigsaw-like behaviour during consolidation periods when the price
jumps up and down in indecision which way to go. Fortunately, there are scripts out there that detect such periods.
You can choose between 4 Moving Averages, Vidya being the default. Period, Deviation and Bands Width parameters
all of them affect the signal generation.

For the Pine Script coder this script is pretty obvious.
It uses a standard technical analysis indicator - Bollinger Bands - and appends it with a 'width' parameter and
a signal generation procedure.
The signal generation procedure is the heart of this script that keeps the script pumping signals.
The BB width is used as a filter.
You can use this procedure in your own scripts and it will continue generate signals according to your rules.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?