peacefulLizard50262

Smooth EMA/DEMA/TEMA/EHMA (SEMA)

peacefulLizard50262 Cập nhật   
This is my attempt at smoothing the exponential moving average any its cousins. I literally just smoothed the source and alpha and this is what we got. I really like this because you get a nice smooth yet fast acting moving average that works better than a traditional simple moving average. This script also included directional alerts.

Smooth EMA

Smooth DEMA

Smooth TEMA

Smooth EHMA
Phát hành các Ghi chú:
chart update
Phát hành các Ghi chú:
minor change
Phát hành các Ghi chú:
added adjustable alpha

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?