exlux99

3x EMA fast, 3 x MA slow + BB + Psar

This is a trend system which combines multiple fast EMA + mulitple slower SMA together with bollinger band channel and PSAR.

For entry rules the ones that I use are:

Long
We are inside BB channel, psar is ascending, and our close is above all moving averages or below all EMA'S + 1 SMA
WE can exit either when our close is below all EMA's or when PSAR is descending or when we hit upper/lower BB levels

Short
We are inside BB channel, psar is descnending, and our close is below all moving averages or below all EMA's + 1 SMA
WE can exit either when our close is above all EMA's or when PSAR is ascending or when we hit upper/lower BB levels

If you have any questions, let me know
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?