yalla-yalla-habibi

Moving Gain Loss Percent

Tracks the percentage gain/loss in three ranges:
single candle (can be turned on or off)
custom range of candles
custom range of candles


For example, with a range of 3 candles, and the serie:

1 - close 10
2 - close 5
3 - close 20

The moving gain would be:

1 - close 10 - gain 10, infinite%
2 - close 5 - gain 5, infinite%
3 - close 18 - gain 8, 80%

Or, for example if the range is 12 candles on a monthly chart, then the result is the Year-To-Date gain/loss plotted as a percentage.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?