leonsholo

ICT Sessions [Killzones]

This indicator was initially Created by @BryceWH.
Modification by @leonsholo

The indicator uses New York Time

I modified it to match my own criteria which includes:
- I adjusted the time zones.
- Added tags to the settings to make it easy to know which kill zones you are toggling on or off.
- Added the Asia session
- Added the London Close session

How The Indicator Works
Plots the Asia, London, New York and London Close Kill zone as overlay boxes using current daily high / lows.
Marked ranges will move as days range / high and low widens.
Middle fills can be turned on and off.
Colours can be changed to match your preference.
Created this indicator because I didn't like highlighting the whole chart background as seen in other ICT Kill zone indicators on trading view and wanted something visually clearer.
Boxes height can be changed. Positive number puts the box outside current days high and low, negative number puts box inside current days high and low.

" Adapted from Chris Moody's original indicator HLOC" - BryceWH

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?