cheatcountry

Natural Market Combo [CC]

The Natural Market Combo was created by Jim Sloman and this is another one of my Ocean series of indicators to provide his full life's work free of charge to everyone. Just as the name implies, this is a combination of his two market indicators (Natural Market River and Natural Market Mirror) and this is a momentum indicator like the others. Big thanks to @altcoinz and @tmac87 for providing me the full source code and documentation to be able to publish all of Jim's work. This indicator is very simple to understand in that it takes the 2 market indicators and creates his own average of both indicators then smooths the result. I did fix an error that he didn't account for in his original script so the results are much more accurate. I have included strong buy and sell signals as darker colors and normal buy and sell signals as normal colors. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators or scripts you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?