LonesomeTheBlue

ZigZag Multi Time Frame with Fibonacci Retracement

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello Traders,

This is ZigZag Multi Time Frame with Fibonacci Retracement script. It calculates the ZigZag using Higher Time Frame, draw Fibonacci Retracement lines and put labels accordingly. I already published Zigzag with Fibonacci Levels script but this one is Multi Time Frame and I didn't want to change/update it.

You can set ZigZag Period and Resolution as you wish. Zigzag is calculated using higher time frames (ex: 1day) so you better choose small numbers as Zigzag Period, such 2, 3 etc. you should choose higher time frame wisely, meaning that you should not set 1Day while chart resolution is 1min ;)

It draws Fibonacci levels between 0%-100% and If the price goes higher/lower than 100% level than the script draws Fibonacci Levels accordingly. This means it draws Fibonacci levels until this levels get higher/lower than the price.

"Show Zig Zag" is not enabled by default, you can enable it if you want to see ZigZag as well.

You have options to set Text Color, Line Color, Zigzag Up Color and Zigzag Down Color.

You can set the location of the Fibonnaci Levels -> Left or Right

You also have option to enable/disable following Fibonnaci Levels:
---> 0.236
---> 0.382
---> 0.500
---> 0.618
---> 0.786


I added "Colorful Fibonacci Levels" for fun. if you enable it then Fibonacci line colors will be different randomly on each move, see it for yourself :)

Some Screenshots:

if you enable "Show Zigzag Option":

how the script adjust levels automatically:

if you set Label Location as "Right":

if you enable "Colorful Fibonacci Levels" then Line colors will be changed on each move randomly ;)


Enjoy!

Phát hành các Ghi chú:
Show zigzag part improved
round_to_mintick() function used
bar_index is used for labels (instead of time)
Phát hành các Ghi chú:
updated
Phát hành các Ghi chú:
options organized

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?