stockmarketupdate

SMU Market Window with Price Waves

stockmarketupdate Cập nhật   
SMU Market Window is a standalone panel of major indices, indicators, and, most importantly, the status of all timeframes 1 minute, 5 minutes, etc. all in one window.

Market window can be used on its own or in conjunction with the new version of Quantum Thermoballs Turbo Charged (to be released soon).

Since this scripts queries multiple time frames and multiple incendies, it takes 1-2 seconds to load. Once loaded it works like a clock.

Enjoy and always share knowledge so our Pine TV community can grow and reac a new high.
Phát hành các Ghi chú:
Some minor adjustment to the panel
Phát hành các Ghi chú:
Simplified the setting as per your feedback to make it easier to use. Now you can run it on any chart without specifying the index ID.
The index list can be changed by user. Just enter the name of security as would in the TV watchlist exactly.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?