kikfraben

Harmonic Trend Fusion [kikfraben]

📈 Harmonic Trend Fusion - Your Personal Trading Assistant

This versatile tool combines multiple indicators to provide a holistic view of market trends and potential signals.

🚀 Key Features:

  1. Multi-Indicator Synergy: Benefit from the combined insights of Aroon, DMI, MACD, Parabolic SAR, RSI, Supertrend, and SMI Ergodic Oscillator, all in one powerful indicator.

  2. Customizable Plot Options: Tailor your chart by choosing which signals to visualize. Whether you're interested in trendlines, histograms, or specific indicators, the choice is yours.

  3. Color-Coded Trends: Quickly identify bullish and bearish trends with the color-coded visualizations. Stay ahead of market movements with clear and intuitive signals.

  4. Table Display: Stay informed at a glance with the interactive table. It dynamically updates to reflect the current market sentiment, providing you with key information and trend direction.

  5. Precision Control: Fine-tune your analysis with precision control over indicator parameters. Adjust lengths, colors, and other settings to align with your unique trading strategy.

🛠️ How to Use:

  1. Customize Your View: Select which indicators to display and adjust plot options to suit your preferences.

  2. Table Insights: Monitor the dynamic table for real-time updates on market sentiment and trend direction.

  3. Indicator Parameters: Experiment with different lengths and settings to find the combination that aligns with your trading style.

Whether you're a seasoned trader or just starting, Harmonic Trend Fusion equips you with the tools you need to navigate the markets confidently. Take control of your trading journey and enhance your decision-making process with this comprehensive trading assistant.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?