quanvntaoiyeuquehuongvn

Multimarket Direction indicator

quanvntaoiyeuquehuongvn Cập nhật   
Trendline trading with resistant and support made by me.
Im bad coder and just jump into the tradingview pine script 1 days before so please don't hates me
- I don't know why my script is ded before lol
Signals to trade up
1. The big candles up cross the ema200 (last 5 candles for confirmation)
2. Wait for showing the up triangle.
3. Lookup the resistant/support line. If near the resistant please consider to wait if it break then join the trade
4. Only out trade when it has a down triagle or the candles has big down candles at the resistant/support line.

That it...
Phát hành các Ghi chú:
Trendline trading with resistant and support made by me.
Im bad coder and just jump into the tradingview pine script 1 days before so please don't hates me
- I don't know why my script is ded before lol
Signals to trade up
1. The big candles up cross the ema200 (last 5 candles for confirmation)
2. Wait for showing the up triangle.
3. Lookup the resistant/support line. If near the resistant please consider to wait if it break then join the trade
4. Only out trade when it has a down triagle or the candles has big down candles at the resistant/support line.

That it...
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?