Sofien-Kaabar

Fibonacci Timing Pattern

The Fibonacci Timing Pattern is a price-based counter that seeks to determine short-term and medium-term reversals in price action. It is based on the following set of conditions:

* For a bullish Fibonacci timing signal: The market must shape 8 consecutive close prices where each close price is lower than the close prices from 3 and 5 periods ago.
* For a bearish Fibonacci timing signal: The market must shape 8 consecutive close prices where each close price is higher than the close prices from 3 and 5 periods ago.

The signals of the pattern are ideally used in a sideways market or used in tandem with the trend (bullish signals are taken in a bullish market and bearish signals are taken in a bearish market).

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?