TheTradingParrot

TTP Big Whale Explorer

The Big Whale Explorer is an indicator that looks into the ratio of large wallets deposits vs withdrawals.

Whales tend to sale their holding when they transfer their holdings into exchanges and they tend to hold when they withdraw.

In this overlay indicator you'll be able to see in an oscillator format the moves of large wallets.

The moves above 1.5 turn into red symbolising that they are starting to distribute. This can eventually have an impact in the price by causing anything from a mild pullback to a considerable crash depending on how much is being actually sold into the market.

Moves below 0.5 mean that the large whales are heavily accumulating and withdrawing. During these periods price could still pullback or even crash but eventually the accumulation can take prices to new highs.

Instructions:
1) Load BTCUSD or BLX to get the most historic data as possible
2) use the daily timeframe
3) load the indicator into the chart
Join our membership to gain access to the private scripts.
www.thetradingparrot.com
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?