bensonsuntw

BTC aggregated volume Index [Benson]

4509 lượt xem
531
Aggregate 10 most significant BTC trading pairs' volume on the market.

Bitfinex:BTCUSD
Bitstamp:BTCUSD
Coinbase:BTCUSD
Kraken:BTCUSD
Kraken:BTCEUR
Bitflyer:BTCJPY
BINANCE:BTCUSDT
HUOBI:BTCUSDT
OKEX:BTCUSDT
Bitstamp:BTCEUR

Setting (user input)
1. You can set length to see how SMA moves. Default is 7.
2. You can set std difference. If the volume is difference*std higher than average, the pillar would be orange, if difference*std is less than average, the pillar would be green, otherwise the pillar would be black. Default is 1.
3. You can set the volume in USD or in BTC . Default is in USD.


Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
My Channel: https://t.me/BensonTradingDesk

Sentiment Pro 14 days Free Trial (CH):
https://bit.ly/33By7G5

Sentiment Pro 14 days Free Trial (EN):
https://bit.ly/340sCkJ

Bình luận

Nice
Phản hồi