drother

Market Profile with TPO

drother Cập nhật   
This is is Market Profile with TPO (the letters) on the current session. Due to pinescript limitations, we are limited to 500 TPOs, since this script uses 1 label per TPO. It is NOT volume profile, this is Time Profile (Time spent at a price).
Phát hành các Ghi chú:
Updated the Auto Tick size
Phát hành các Ghi chú:
Fixed the Auto Tick Size again. If it times out, just uncheck the Auto Tick Size, let it load, then check it again (or switch to Manual Tick Size).

Please note that due to TradingView pinescript limitations, the TPO letters are only on the most recent session (500 labels limitation)
Phát hành các Ghi chú:
Cleaned up the options. Please note if you can't get it to load (timeout), hide and unhide it again.
Phát hành các Ghi chú:
Updated some of the default settings to not throw up as many errors
Phát hành các Ghi chú:
Updated 500 TPO Error and added Table and Letter Coloring
Phát hành các Ghi chú:
Updated Warning Verbiage
Phát hành các Ghi chú:
Turned off the hardcoded debug option
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?