SemiQuasi

Stochastic Confluence

SemiQuasi Cập nhật   
Shows 5 stochastic plots with moving average cross marks for different time-frames. Each plot is based on the current interval times the configurable multiplier.

E.g.: If you are viewing 1h chart, the settings 1, 2, 3, 4, 6 will get you stochs for the 1h, 2h, 3h, 4h and 6h.
Phát hành các Ghi chú:
  • Fixed the stoch parameter names
  • Changed the slope indication to be based of the Stoch K, instead of Stoch D.
  • Added flash of background when Stoch D slopes align beyond the threshold.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed slope calculation.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed the resolution multiplier issue for values exceeding 24h.

It is not possible anymore to show stochs for fractions of days if they exceed 1D (and probably for the better).

Here's the limitations that TV have recently introduced:

The resolution argument allowable values are:
1S, 5S, 15S, 30S - for seconds intervals (chart resolution should be less than or equal to the requested resolution) (this is not supported in this indicator)
from 1 to 1440 for minutes
from 1D to 365D for days
from 1W to 52W for weeks
from 1M to 12M for months

Keep in mind that you may end up having 2 stochastics ending up on the same day.
Phát hành các Ghi chú:
Minor bug fix.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?