TrendCrypto2022

Scalp 1min Crypto

This scalping strategy is designed for 1min timeframe.
It uses indicators: SuperTrend 15m ( is used to filter the trade as to open only long position or short position), Wavetrend 1min, Bollinger Band 3min, Stoch 3min to find entry.
TP: optimized value : 0.5 - 1
Stoploss: You have two choice: % or when SuperTrend reverse


If you would like use scripts, please ib to me.
You are welcom!
Phát hành các Ghi chú: Update Ver2:
1. Recommend pairs:
BINANCE:BTCPERP ,
BINANCE:BTCBUSD ,
BINANCE:BTCUSDT ,
BINANCE:BTCBUSDPERP ,
BINANCE:BTCUSDTPERP ,
BINANCE:ETHUSDTPERP ,
BINANCE:ETHBUSDPERP ,
BINANCE:ETHPERP ,
BINANCE:ETHBUSD .

2. Recommend timeframe: 1min, 3min (Scalping Strategy)
3. Explain about Find Entry:
- You can choise one of the indicators or choise more than one to entry. Both indicators that I designed are commonly used and very easy to understand.
- In finally choice (Add order when price test SuperTrend 15min, where having a good entry), we will add 1 contract and this contract no use TP. Instead, it will use SuperTrend 15min itself as trailing stop.

If you have any question, please inbox to me!
Phát hành các Ghi chú: 1. Fix table results
2. Recommend: You should backtest this strategy in both 1min, 3min or 5min to have best result.


Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?