GoldenNaim

Sushi Stock To Flow Rainbow

Hello everyone,
as always, I hope you are doing well.

To sum up:

The stock-to-flow is the number we get when we divide the total stock by the annual production (flow).
It indicates how many years are required, at the current production rate, to produce what is in the current stock.

The stock is simply the total in circulation, in our case, the number of Sushi in circulation.
On the other hand, the flow is the total number of Sushi created each year.

In our case:
- The number of new sushi issued is reduced every month
- The total number of sushi in circulation is set at 250 million
- The last reduction will take place in October 2023

The empirical formula of the stock to flow is, in our case: total number of sushi in circulation / number of sushi produced each month.


Naïm Boubziz
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?