NoaTrader

Ichimoku Cloud Momentum & Trend Indicator «NoaTrader»

NoaTrader Cập nhật   
If you like Ichimoku cloud and use it in your analysis, or you are new to it and sometimes gets tricky to figure out all the details, this indicator tries to simplify that and visualize the change of trend and momentum relative to the past based on ichimoku.
The RED/GREEN columns are showing momentum strength while the black diamond line suggests the trend change. The conditions are simple enough to check them out on the script.
As you can see highlighted cyan circles on the chart as major important signals on the chart of Bitcoin daily timeframe.
This script tries to be complementary to the ichimoku cloud itself and cannot replace the levels represented by the cloud on chart.
Phát hành các Ghi chú:
In this updated we added weighted values for momentum conditions so that the more important condition have more impact on the momentum indicator which makes it a bit more accurate.
There is a simple bool input for using this method or not. We could add weight of each condition to the input too, but in the sake of keeping the script usage simple we did not. They can be changed on the code easily.
Trend mechanism is not changed.

nfa & dyor
Invest Smart!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?