OmegaTools

Trend Indicator

This indicator has different features:
1. Ichimoku = this indicator can plot Ichimoku calculated both in the common formula and with the volume average, you can choose the calculator method for each line.
2. Channel and Bands = this mode allows the user to choose from channel and band, "channel" shows the Keltner channel, and "band" shows the Bollinger bands. Both the indicators are calculated including the volume in the formula of the average midpoint.
3. Color candle = this function allows the user to see two different colors of candles on the chart, the positive color occurs when both the long-term average and the short team average of price calculated using the volume is above the two averages calculated without the volume. This function is great to analyze the volume pressure, useful to identify trend continuation and exhaustion.
4. Extreme reversal zones = this is a version of the Keltner channels calculated over a high number of candles and with high deviation, to identify the potential zones of reversal.
Note that in the "Ichimoku" indicator, the backline is the T.R.A.M.A. indicator, created and published open source by Lux Algo, which I thank for the script.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?