dman103

Aroon Variant

Arron Variant is based on the original Arron but with a twist, Arron Variant measures the difference between highs and lows over a time period, opposed to the original Arron who measures the time (bars) between highs and lows over a time period.
Also added a few optional moving averages like EMA, HMA and JMA. (Default JMA - Jurik Moving Average)

===== Color Explained =====
Bright Green: Column is above zero and ascending or equal from previous column. (Stronger uptrend)
Darker Green: Column is above zero and descending or equal from previous column. (Weakening uptrend)
Bright Red: Column is below zero and descending or equal from previous column. (Stronger downtrend)
Darker Green: Column is below zero and ascending or equal from previous column. (Weakening downtrend)

==== Notes =====
Support different multi time frames (recommended to use higher time frames than chart time frame to avoid unrealistic results)
Bar colors are disabled by default.
For other coders: Using Latest Pinescript color framework (Link in code)
Like if you Like and Follow me for upcoming indicators/strategies: www.tradingview.com/u/dman103/

Appreciation of my work: paypal.me/dman103
Premium Pivot Points Algo Indicator: www.tradingview.com/script/LFBaHNuA-Pivot-Points-Algo/
LIVE Stream - Pivot Points Algo: www.youtube.com/channel/UCFyqab-i0xb2jf-c18ufH0A/live
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?