CryptoHolderYoda

Bitcoin Daily Support/Resistance

A new indicator for tradingview.

Indicator Overview

The 2-Year MA Multiplier is intended to be used as a long term investment tool.

It highlights periods where buying or selling Bitcoin during those times would have produced outsized returns.

To do this, it uses a moving average (MA) line, the 2yr MA, and also a multiplication of that moving average line, 2yr MA x5.

Note: the x5 multiplication is of the price values of the 2yr moving average, not of its time period.

Buying Bitcoin when price drops below the 2yr MA (green line) has historically generated outsized returns. Selling Bitcoin when price goes above the 2yr MA x 5 (red line) has been historically effective for taking profit.

Why This Happens

As Bitcoin is adopted, it moves through market cycles. These are created by periods where market participants are over-excited causing the price to over-extend, and periods where they are overly pessimistic where the price over-contracts. Identifying and understanding these periods can be beneficial to the long term investor.

This tool is a simple and effective way to highlight those periods

MA 50/100/150 was historically good support and resistance . When we cross them we have a new trend that is established.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?