SeaSide420

Ichimoku + Daily-Candle_X + HULL-MA_X + MacD

Ichimoku_cloud + Daily-Candle_cross(DT) + HuLL-MovingAverage_cross + MacD
any timeframe, all indicators settings adjustable for fine tuning to pair/timeframe
Target Point and Stop Loss settings
set SL low to reduce repaint
Phát hành các Ghi chú: This still uses Ichimoku and Todays/Yesterdays Daily Candle Crossover and dual Hull Moving Average crossovers and MacD
Changes:
Added Commission and Slippage.
Updated to Version 4 pinescript.
Added option to change Candle crossover timeframe.
Edit to script to reduce repainting (Barmerge.).
Edit to MacD (EMA replaced with HMA)
Removal of TP & SL (still in script if user wants to activate it (remove the //'s)

Indicator drawing script (at bottom of script) is deactivated but ready to use (remove the //'s)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?