rupatil

Pivot Points + Day First Candle Breakout + VWAP + Supertrend

This indicator amalgamates several key indicators to provide a comprehensive analysis for trading decisions, including SuperTrend, Pivot Points, VWAP, along with the Day First Candle Breakout strategy.

Key Features:
Day First Candle Breakout: Identifies potential breakout opportunities based on the first candle of the trading day. It utilizes the high and low of the initial trading range to determine entry points.

Timeframe Selection: Allows users to select the timeframe for analyzing the first candle (e.g., 5, 15, or 60 minutes).

Previous Day and Week High/Low: Displays the high and low of the previous day and week to provide additional context for trading decisions and assess the strength of the trend.

Trend Strength Analysis: Indicates whether the current price is above or below the previous day's high or low, signaling a stronger bullish or bearish trend respectively.

SuperTrend Indicator: Visualizes the trend direction and potential reversal points based on the SuperTrend indicator. It helps traders to stay aligned with the prevailing trend and avoid premature exits.

Pivot Points: Presents key support and resistance levels derived from Pivot Points, assisting traders in identifying potential reversal or breakout zones.

VWAP (Volume Weighted Average Price): Plots VWAP to provide insight into the average price traded over a given period, aiding in determining the fair value of the asset and potential buying/selling zones.

Trading Signals:
Buy Signal: Triggered when the price exceeds the high of the initial trading range after an upward price gap.

Sell Signal: Generated when the price falls below the low of the initial trading range after a downward price gap.

Caveats for Effective Trading:
Extended Trading Ranges: Adjusts support and resistance levels if the initial trading range extends beyond the defined timeframe.

Morning Noise Consideration: Exercises caution during volatile morning sessions to avoid false breakouts and whipsaws.

Pullbacks and Narrow Range Bars: Looks for opportunities during pullbacks or when the price forms narrow range bars to enter trades, reducing the risk of sudden reversals.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?