faytterro

Faytterro Market Structere

faytterro Cập nhật   
this indicator creates the market structure with a little delay but perfectly. each zigzag is always drawn from highest to lowest. It also signals when the market structure is broken. signals fade over time.

The table above shows the percentage distance of the price from the last high and the last low.

zigzags are painted green when making higher peaks, while lower peaks are considered downtrends and are painted red. In fact, the indicator is quite simple to understand and use.

"length" is used to change the frequency of the signal.
"go to past" is used to see historical data.

Please review the examples:
Phát hành các Ghi chú:
it draws earlier now.
Phát hành các Ghi chú:
changed the ''max_bars_back'' to 2000.
Phát hành các Ghi chú:
bugs fixed.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?