FieryTrading

RSI Trend Crypto

Dear community,

Today I want to present you one of my favorite and simple trading bots: The RSI Trend.
This bot is based on the RSI , which normally is used as a trend reversal indicator. However, here it’s used as a trend finding indicator, often with great success. This bot making long-only trades, which is quite successful in bull-markets like the one we’re currently in.

In case you want to use an emergency exit for your trade, toggle the Emergency Exit parameter. During bull-markets it’s better in the long term to keep this option off.

Currently the bot only makes one trade at a time (pyramiding = 1), for higher risk and higher rewards you can increase this parameter. More than 5 is not advised.

I’ve optimized this bot on 15min time frame. It has some decent results for most cryptos on this TF, feel free to test this out.

In case you want to hook this bot up to your exchange, feel free to edit the ALERT messages in the code.

Default Trading Rules:
Long: RSI crosses over 35
Close Long: RSI crosses under 75
Emergency Exit: RSI crosses under 10

💰Lower Your Trading Fees: https://taplink.cc/fierytrading

📈Try my Premium Signals for 🚨FREE🚨: https://t.me/FT_Futures_free

🔥Premium channel & 💎Contact: http://www.fierytrading.com

🎯Crypto Signals & EXCLUSIVE analyses: https://t.me/FieryTradingChannel
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?