Germangroa

2 Ema Pullback Strategy

Hi everyone!

CAUTION... This is only an indicator. Do not rely 100% on it.

I made this indicator hoping to help everyone with this specific Pull Back Scalping Strategy.

RULES:
Time Chart of 5minuts
LONG Condition - "EMA Red Line" below the "EMA Blue Line" and wait for a green long signal.
SHORT Condition - "EMA Red Line" below the "EMA Blue Line" and wait for a red short signal


Feel free to add any adjustments or give feedback so we can improve.

The strategy idea and guidelines came from "The Master" Juan Luis.


Autor: © Germangroa
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?