Chỉ báo Stochastic RSI (STOCH RSI)

Chỉ báo Stochastic RSI (STOCH RSI)

Chỉ báo Stochastic RSI (Stoch RSI) cơ bản là một chỉ báo của chỉ báo. Nó được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để cung cấp phép tính ngẫu nhiên cho chỉ báo RSI. Điều này có nghĩa là nó là thước đo của RSI liên quan đến phạm vi giá đỉnh/giá đáy trong khoảng thời gian do người dùng xác định. RSI ngẫu nhiên là một dao động tính toán giá trị giữa 0 và 1, sau đó được vẽ như một đường thẳng. Chỉ báo này chủ yếu được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán.
 
Đọc thêm về Stochastic RSI.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
14
1
2
...
14