raveshave

Fib Percentage Previous Day Close

raveshave Cập nhật   
Intraday regulated markets move within their circuit range above or below which the market activity is halted.
These levels are protected by the MM to accumulate or distribute. These levels are mostly same for all markets i.e. 2%, 4% , 5%, 10% and 20% of previous day close, crossing which the market activity halts.
So, from here the expectation of turning or breaking increases.
This indicator automatically plots the levels and helps understanding the price behavior at these points. This in turn helps taking better RR trades.
Phát hành các Ghi chú:
Updated line 28 from plus sign to minus sign
Phát hành các Ghi chú:
Script was behaving erratically in some instruments. Updated with correction
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?