joshuuu

TGIF Stats

joshuuu Cập nhật   
TGIF - "Thank God it's Friday"
After a heavily bearish week (tuesday, wednesday and thursday) price sometimes looks for some retracement on fridays. Vice versa for bullish weeks.
This script shows how often that specific scenario happens and displays that data in a table.
The user has the option to input a starting year for the statistic and is able to filter between bearish or bullish weeks.

*disclaimer : if paired with a higher timeframe pd array taught by ICT the stats should be better, that's not included in the code though*
⚠️ Open Source ⚠️
Coders and TV users are authorized to copy this code base, but a paid distribution is prohibited. A mention to the original author is expected, and appreciated.

⚠️ Terms and Conditions ⚠️
This financial tool is for educational purposes only and not financial advice. Users assume responsibility for decisions made based on the tool's information. Past performance doesn't guarantee future results. By using this tool, users agree to these terms.
Phát hành các Ghi chú:
namechange

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?