loxx

STD-Stepped VIDYA w/ Quantile Bands [Loxx]

loxx Cập nhật   
STD-Stepped VIDYA w/ Quantile Bands is a VIDYA moving average with Standard Deviation step filtering on either/neither/both price and VIDYA. Also included are quantile bands to identify breakouts/breakdowns/reversals.

What is VIDYA?
Variable Index Dynamic Average Technical Indicator ( VIDYA ) was developed by Tushar Chande. It is an original method of calculating the Exponential Moving Average ( EMA ) with the dynamically changing period of averaging.

What is Quantile Bands?
In statistics and the theory of probability, quantiles are cutpoints dividing the range of a probability distribution into contiguous intervals with equal probabilities, or dividing the observations in a sample in the same way. There is one less quantile than the number of groups created. Thus quartiles are the three cut points that will divide a dataset into four equal-size groups ( cf . depicted example). Common quantiles have special names: for instance quartile, decile (creating 10 groups: see below for more). The groups created are termed halves, thirds, quarters, etc., though sometimes the terms for the quantile are used for the groups created, rather than for the cut points.

q-Quantiles are values that partition a finite set of values into q subsets of (nearly) equal sizes. There are q − 1 of the q-quantiles, one for each integer k satisfying 0 < k < q. In some cases the value of a quantile may not be uniquely determined, as can be the case for the median (2-quantile) of a uniform probability distribution on a set of even size. Quantiles can also be applied to continuous distributions, providing a way to generalize rank statistics to continuous variables. When the cumulative distribution function of a random variable is known, the q-quantiles are the application of the quantile function (the inverse function of the cumulative distribution function) to the values {1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}.

Included:
  • 3 types of signal options
  • Alerts
  • Bar coloring
  • Loxx's Expanded Source Types
Phát hành các Ghi chú:
Removed unused inputs.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed filtering error

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?