asenski

Opening Range with Fibs

The indicator uses a time range and another instrument for time reference, so that it works in the time zone you care about. I have set the default to SPX500USD since it is in EST ( SPX , ES and many futures are on Chicago time and opening range gets confused). You can change the reference instrument in the settings.

You can also change the multipliers and use other values instead of 1.272 and 1.618 for Fib extensions.

TradingView has a limit as to how many objects an indicator can create so if you want to go back further for visual backtesting - use the replay tool - it will be able to draw up to the time you selected within its limits.

Let me know if you need anything else...

Happy Trading!

Follow me for some interesting Risk:Reward ideas. I have a purely technical analysis approach. I mainly watch and trade US stocks that have weekly options. This is not an investment advice, do your own due diligence.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?