GongFu

Greedy DCA

GongFu Cập nhật   
█ OVERVIEW

Detect price crashes in volatile conditions. This is an indicator for a greedy dollar cost average (DCA) strategy. That is, for people who want to repeatedly buy an asset over time when its price is crashing.

█ CONCEPTS
  • Price crashes are indicated if the price falls below one or more of the 4 lower Bollinger Bands which are calculated with increasing multipliers for the standard deviation.
  • In these conditions, the price is far below the average. Therefore they are considered good buying opportunities.
  • No buy signals are emitted if the Bollinger Bands are tight, i.e. if the bandwidth (upper -lower band) is below the value of the moving average multiplied with a threshold factor. This ensures that signals are only emitted if the conditions are highly volatile.
  • The Bollinger Bands are calculated based on the daily candles, irrespective the chart time frame. This allows to check the strategy on lower time frames
Phát hành các Ghi chú:
█ CHANGELOG

  • Condition if bands are wide no longer depends of the number of standard deviations used to calculate the main Bollinger Bands.
  • Adjusted some default values for the number of standard deviations.
  • Skipped signals are now plotted in red.
Phát hành các Ghi chú:
plot the moving average calculated from the daily time frame, instead of the chart time frame
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?