loxx

STD/C-Filtered, Truncated Taylor Family FIR Filter [Loxx]

STD/C-Filtered, Truncated Taylor Family FIR Filter is a FIR Digital Filter that uses Truncated Taylor Family of Windows. Taylor functions are obtained by adding a weighted-cosine series to a constant (called a pedestal). A simpler form of these functions can be obtained by dropping some of the higher-order terms in the Taylor series expansion. If all other terms, except for the first two significant ones, are dropped, a truncated Taylor function is obtained. This is a generalized window that is expressed as:

(1 + K) / 2 + (1 - K) / 2 * math.cos(2.0 * math.pi *n / N) where 0 ≤ |n| ≤ N/2

Here k can take the values in the range 0≤k≤1. We note that the Hann 0 ≤ |n| ≤ window is a special case of the truncated Taylor family with k = 0 and Rectangular 0 ≤ |n| ≤ window ( SMA ) is a special case of the truncated Taylor family with k = 1.

Truncated Taylor Family of Windows amplitudes for this indicator with K = 0.5

This indicator also includes Standard Deviation and Clutter filtering.

What is a Standard Devaition Filter?
If price or output or both don't move more than the (standard deviation) * multiplier then the trend stays the previous bar trend. This will appear on the chart as "stepping" of the moving average line. This works similar to Super Trend or Parabolic SAR but is a more naive technique of filtering.

What is a Clutter Filter?
For our purposes here, this is a filter that compares the slope of the trading filter output to a threshold to determine whether to shift trends. If the slope is up but the slope doesn't exceed the threshold, then the color is gray and this indicates a chop zone. If the slope is down but the slope doesn't exceed the threshold, then the color is gray and this indicates a chop zone. Alternatively if either up or down slope exceeds the threshold then the trend turns green for up and red for down. Fro demonstration purposes, an EMA is used as the moving average. This acts to reduce the noise in the signal.

Included
  • Bar coloring
  • Loxx's Expanded Source Types
  • Signals
  • Alerts

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?