BogdanCiocoiu

Bogdan Ciocoiu - Moonshot

BogdanCiocoiu Cập nhật   
Description
Moonshot is an indicator that encapsulates the value delivered by the TSI, MACD, Awesome Oscillator and CCI algorithms to produce signals to enable users to enter positions in ideal market conditions. Moonshot integrates the value delivered by the above four algorithms into one script.

This indicator is particularly useful when trading continuation/reversal divergence strategies.

Uniqueness
The Moonshot's uniqueness stands from integrating the above algorithms into the same visual area and leveraging preconfigured parameters suitable for 1-3 minute scalping techniques.

In addition, Moonshot allows swapping or furthermore configuring the above four algorithms in such a way to align signals by colour-coding or shape thickness to aid the users with identifying any emerging patterns quicker.

Furthermore, Moonshot's uniqueness is also reflected in the way it has standardised the outputs of each algorithm to look and feel the same (including the scale at which the shapes are shown) and, in doing so, enables users to plug them in/out as needed.

Open-source
The indicator leverages the following open-source scripts/algorithms:
www.tradingview.com/...uestrengthindicator/
www.tradingview.com/scripts/macd/
www.tradingview.com/...s/awesomeoscillator/
www.tradingview.com/...mmoditychannelindex/
Phát hành các Ghi chú:
Title update to show consistency with the other plugins (i.e. added short and long title forms).
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?