TradingTail

Banknifty Volume - IN

TradingTail Cập nhật   
  • This simple indicator computes the average Relative Strength Index of each Banknifty stock and displays the volume on the chart with color schemes while the average line indicates the average RSI of all Bank Stocks. This indicator works on Banknifty and its stocks.
  • It works on all time frames
    How You can use this?
    You can use this indicator for Volume analysis if the average RSI line is above the 0 line, the stock is moving upside and vice versa for Downside .
Phát hành các Ghi chú:
  • Minor changes : RSI Period added in setting and more confirmation using EMA
Phát hành các Ghi chú:
Set Timeframe as per your need
Phát hành các Ghi chú:
Improvement
Phát hành các Ghi chú:
The Trend Reversal Cloud with Customized timeframe option was added to help forecast when reversals will happen.
Phát hành các Ghi chú:
*** Minor bug fix ***
Phát hành các Ghi chú:
Now you can set the weightage as per your requirements from setting panel
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?