HeWhoMustNotBeNamed

Harmonic Patterns Based Trend Follower

HeWhoMustNotBeNamed Premium Cập nhật   
Earlier this week, published an idea on how harmonic patterns can be used for trend following. This script is an attempt to implement the same.

🎲 Process
🎯 Derive Zigzag and scan harmonic patterns for last 5 confirmed pivots
🎯 If a pattern is found, highest point of pattern will become the bullish zone and lower point of the pattern will become bearish zone.
🎯 Since it is trend following method, when price reaches bullish zone, then the trend is considered as bullish and when price reaches bearish zone, the trend is considered as bearish .
🎯 If price does not touch both regions, then trend remains unchanged.
🎯 Bullish and bearish zone will change as and when new patterns are formed.

🎲 Note
Patterns are not created on latest pivot as last pivot will be unconfirmed and moving. Due to this, patterns appear after certain delay - patterns will not be real time. But, this is expected and does not impact the overall process.

When new pattern formed

When price breaks over the zones

🎲 Output
🎯 Patterns formed are drawn in blue coloured lines. Due to pine limitation of max 500 lines, older patterns automatically get deleted when new ones come.
🎯 Bullish Zone and Bearish Zone are plotted in green and red colours and the zone will change whenever new pattern comes along.
🎯 Bar colors are changed according to calculated trend. Trend value can be 1 or -1 based on the current trend. You can also find the value in data window.
🎯 For simplicity purpose, input option for selection of specific patterns are not provided and also pattern names are not displayed on the chart.

Phát hành các Ghi chú:
Updated code to have more input options to determine bullish and bearish range.
Phát hành các Ghi chú:
Update signature :)
Phát hành các Ghi chú:
Added option to use log scale.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?